• bilgi@segm.org.tr

Üyelik

TÜZÜK MADDE 6-ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

SEGM Bireysel Üyesi
◾17 kalkınma amacına ulaşma yolculuğunda sürdürülebilir eğitim ve gelişim misyonuna destek vermek,
◾Yaratıcı süreçlere katkı sağlayarak daha fazla insana dokunmak,
◾Kalıcı bir fark yaratmak, değer katmak
◾Ortak amaca sahip diğer gönüllüler ile buluşmak, iletişim ve paylaşım ağını genişletmek
için SEGM çatısı altında çalışırken,
◾SEGM Akademi Eğitimlerinde %20 indirim
◾SEGM Sertifika Programlarımda %20 indirim
◾SEGM'in ev sahipliğindeki aktivitelere katılım
◾SEGM'in tüm net-work buluşmalarına davet
ayrıcalıkları ile kişisel gelişimine yatırım yapma imkanı da bulur.

Tüm bireysel üyeler genel kurulda seçme ve seçilme haklarını kullanır, açık iletişim kanalları aracılığı ile SEGM politika ve faaliyetlerinde söz sahibi olur, çalışma gruplarında önemli görev ve sorumluluklar üstlenirler.

SEGM Kurumsal Üyesi
Kurum kültürünü "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda şekillendirmiş hem iç hem de dış iletişimlerinde, tüm politika ve planlamalarında "iyi şirket" olmayı önceliklendirmiştir.

Güçlerini çalışanlarından alan kurumlar, ekiplerinin esenliğine ve gelişimine kaynak ayırırlar.
Tüm çalışanları için
◾SEGM Akademi Eğitimlerinde %20 indirim
◾SEGM Sertifika Programlarımda %20 indirim
◾SEGM'in ev sahipliğindeki aktivitelere katılım
◾SEGM'in tüm net-work buluşmalarına davet
fırsatlarından yararlanabilirler.

Ayrıca kurumlar;
◾SEGM'in alan uzmanı akademisyen, araştırmacı, istatistik uzmanı ve saha profesyonelleri ile bir araya gelerek geliştirdiği sürdürülebilirlik seviyesi tespit etmeye yönelik Sürdürülebilirlik Ölçeği'ne %25 indirim imkânı ile ulaşabilirler.
◾Talep etmeleri durumunda özel fırsatlar ile SEGM Danışmanlığından yararlanabilirler.

Her kurum seçme ve seçilme hakkını genel kurulda 1 temsilci ile kullanır. Kurumların çalışan sayısına göre belirlenmiş 1-2 veya 3 temsilcisi ise açık iletişim kanalları aracılığı ile SEGM politika ve faaliyetlerinde söz sahibi olur, çalışma gruplarında önemli görev ve sorumluluklar üstlenir.

 Üyelik Aidatları (2023)  Çalışan Sayısı  Temsilci Sayısı  Giriş Ödentisi  Yıllık Aidat
  Kurumsal Üyelik
  Küçük Ölçek   50'den küçük   1 Kişi   3450 TL   1750 TL
  Orta Ölçek   50-250 arası   2 Kişi   6150 TL   3150 TL
  Büyük Ölçek   250'den büyük   3 kişi   9800 TL   4900 TL
  Bireysel Üyelik
           700 TL      750 TL

BİREYSEL ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ   KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

1. Mevcut üyeler, yıllık aidatlarını ilgili yılın ilk üç ayında öderler.
2. Yeni üyeler, üyelik başvurusunu takiben 15 iş günü içinde giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba öderler.
3. Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz'dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam, üyelik aidatını yarım öderler.
4. Yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenci üyeler ile altmış yaşını geçmiş ve en az 10 yıl dernek üyeliği bulunanlar, belirlenen aidatın yarısını öderler.